SKUPINA SIJ LETO 2022 ZAKLJUČILA Z NAJBOLJŠIMI REZULTATI DOSLEJ

Sporočilo za javnost

 

Ljubljana, 21. april 2023 – Družba SIJ d.d. je na današnji dan objavila revidirano Letno in trajnostno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2022.

Skupina SIJ je dosegla najboljši finančni rezultat doslej. V prvi polovici lanskega leta so dobro izkoristili visoko povpraševanje po izdelkih, ki ga je sicer spremljalo izjemno zahtevno poslovno okolje – povišane cene energentov, nihanja na energetskem trgu, motnje v dobavnih verigah, dvigi cen surovin in vplivi geopolitičnih dogodkov. V Skupini SIJ so zato znova morali dokazati svojo prilagodljivost. Strateška usmeritev na nišne trge, nenehne naložbe v povečevanje učinkovitosti in novi, trdni koraki na področju trajnostnega razvoja so se izkazali za pravo pot.

Po revidiranih konsolidiranih podatkih poslovanja je Skupina SIJ v letu 2022 ustvarila 1.302,9 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 35,3 odstotka več kot leto prej in največ doslej. Dosegli so 179,9 milijona evrov EBITDA in 13,8-odstotno EBITDA maržo ter ustvarili 95,4 milijona evrov čistega poslovnega izida. Skladno s poslovnim modelom so višje cene energentov prenašali na kupce. Tudi tako so ob nižjih proizvedenih količinah v primerjavi z letom 2021 lahko ustvarili višje prihodke od prodaje in izboljšali druge finančne kazalnike.

Skupina SIJ je leto zaključila tudi finančno stabilna in visoko likvidna ter tako dovolj odporna, da kljubuje spreminjajočim se razmeram, predvsem na področju energentov in finančnih trgov. V začetku leta 2022 so banke izkazale zaupanje trajnostni poslovni usmeritvi skupine. Sindikat devetih tujih in domačih bank je pod vodstvom NLB z največjima jeklarskima družbama Skupine SIJ podpisal pogodbo o sedemletnem posojilu v višini 230 milijonov evrov. Posojilo je namenjeno zagotavljanju zadostnih likvidnostnih sredstev in rezerve za prihodnja leta ter naložbam v povečanje učinkovitosti proizvodnje, okoljske projekte, trajnostni razvoj in delovanje po načelih krožnega gospodarstva. Neto finančni dolg Skupine SIJ se je v letu 2022 zaradi izvedenih naložb v višini 61,4 milijona evrov in financiranja obratnega kapitala povišal za 34,6 milijona evrov. Kazalnik NFD/EBITDA se je z 2,0 izboljšal na 1,3.

Skupina SIJ se tradicionalno uvršča med največja slovenska izvozno naravnana podjetja. Delež izvoza so zadržali na visoki ravni 84,6 odstotka. Odstotek izvoženih izdelkov je sicer še višji, saj navedeni podatek ne upošteva posrednega izvoza preko kupcev v Sloveniji. Največja izvozna trga Skupine SIJ ostajata Nemčija in Italija. Poslovno okolje je v preteklem letu od največje slovenske jeklarske skupine sicer terjalo posebno previdnost tudi zaradi geopolitičnih dogodkov, povezanih z rusko-ukrajinskim konfliktom. Skupina SIJ ni bila izpostavljena nobenim neposrednim posledicam. Vpliv sankcij na poslovanje Skupine SIJ je bil enak kot za celotno evropsko in svetovno gospodarstvo.

»S prilagodljivimi pristopi in hitrim sprejemanjem odločitev smo znova dokazali, da znamo uspešno obvladovati izzive in pri tem nadaljevati uresničevanje poslovne strategije, začrtane do leta 2025. Tudi v preteklem letu smo zasledovali svoje cilje, finančno stabilnost, vodilnost v tržnih nišah in gradnjo ugleda zaželenega delodajalca. K poslovnim ciljem smo dodali tudi trajnostne zaveze. Strategijo trajnostnega razvoja do leta 2030 bomo v prvem polletju 2023 nadgradili še z načrtom razogljičenja, podprtim z naložbenim načrtom,« je ob izdaji poročila povedal Andrey Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ.

Letno in trajnostno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2022 so letos prvič izdelali skladno z mednarodno uveljavljenim standardom Global Reporting Initiative (GRI). Svojo poslovno uspešnost odslej poročajo tudi s kazalniki trajnostnega razvoja in z njihovim izboljševanjem uresničujejo strateške usmeritve. Točnost poročanja so potrdili tudi zunanji pooblaščeni preveritelji.

Ob koncu leta 2023 v Skupini SIJ načrtujejo še pridobitev certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel, s čimer se bodo umestili med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu.

 

---

 

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost načrtujemo konec leta 2023 potrditi s pridobitvijo certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel. S tem se nameravamo umestiti med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. Z več kot 3.800 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

 

 

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si